• 0475 769148
  • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
  • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 12:00 uur

Kwaliteit van dienstverlening is het belangrijkste

We werken immers met kwetsbare mensen

Organisatie en bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Care+ erkent dit en volgt daarom de principes van de Governancecode Zorg. De code draagt bij aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Voor meer informatie zie: Governancecode Zorg.

Raad van bestuur

De Raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting en is verantwoordelijk voor het beleid. Bij Care+ Stichting bestaat de raad uit één bestuurder, mevrouw F.M.C.L. Eurlings-Tonnaer.

Op de bestuurder is de adviesregeling van de Nederlandse beroepsvereniging van bestuurders in de Zorg (NVZD) van toepassing. Tevens is het salaris getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan de wet normering topinkomens voldaan.

Raad van toezicht

Care+ heeft een Raad van toezicht bestaande uit 3 leden met elk hun eigen expertise. De Raad van toezicht controleert of het bestuur van Care+ goed functioneert en houdt toezicht op het beleid en de strategie. Daarnaast is de Raad van toezicht sparringpartner voor het bestuur.

De Raad van toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen met het bestuur. Vaste agendapunten hierbij zijn kwaliteit en veiligheid, cliënttevredenheid, de ontwikkeling van professionals en het financieel beleid. Als het nodig is, wordt een extra vergadering ingelast.

De leden van onze Raad van toezicht zijn:
Mevrouw J.M.J. Ketelaar (voorzitter)
Mevrouw H.T.H. Jacobs
Mevrouw C.H.A. Simons

Ondernemingsraad

De professionals van Care+ worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad overlegt 6 keer per jaar met het bestuur over allerhande zaken, waarbij ze de belangen van alle professionals binnen Care+ behartigen.

Alle functies van onze professionals zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Sociaal Werk. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van iedereen die begeleiding en zorg ontvangt van Care+. De medezeggenschapsraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die van belang zijn voor de mensen die we begeleiden. Ook worden ze betrokken bij nieuw beleid en bij de begroting.

Koers

Care+ Stichting heeft als statutair doel:

  • Het aanbieden in een zelfstandige woonvorm van woonbegeleiding, dagbesteding, zomede ambulante zorg;
  • Het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat.

Dit doel is verder uitgewerkt en verwoord in onze koers 2021- 2024.
Onze jaarrekening kunt u openbaar terugvinden op: www.jaarverantwoordingzorg.nl

Vanuit het kwaliteitskader ‘gehandicaptenzorg’ legt Care+ Stichting jaarlijks verantwoording af d.m.v. een kwaliteitsrapport te publiceren. Doel van dit rapport is om continue de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De aanpak van Care+ in het kort:

De mens staat centraal
Successen worden gevierd
Communicatie is cruciaal