• 0475 769148
  • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
  • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 12:00 uur

Beginnen met een gesprek

bespreken welke begeleiding nodig is.

Werkwijze

Voordat we starten met de begeleiding, voeren we een intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal binnen een week plaats bij ons op kantoor of op locatie thuis. Tijdens het intakegesprek bepalen we of ons zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag. Als dat het geval is, kijken we welke vorm van begeleiding het beste past. Ons aanbod bestaat uit de volgende vormen van zorg:

Ook een combinatie van dit aanbod behoort tot de mogelijkheden.
Overigens kunnen we niet iedereen helpen. Daarom hanteren we een aantal selectiecriteria, om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor begeleiding door Care+.

Zorgplan

Tijdens het intakegesprek bekijken we of begeleiding door Care+ de beste optie is. Belangrijk is dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Wanneer dat het geval is, maken we samen een individueel zorgplan. Daarin beschrijven we concrete wensen en doelen. Afspraken worden gemaakt over onder andere huisvesting, huishouden en wat iemand nodig heeft aan ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn dat iemand wil leren een gezond dag- en nachtritme op te bouwen, te zorgen voor zijn eigen gezondheid en sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Persoonlijk begeleider

Iedereen die begeleid wordt door Care+ krijgt een persoonlijk begeleider als aanpreekpunt. Deze ondersteunt de bewoner bij de dagelijkse zaken, beantwoordt vragen of gaat samen met de bewoner op zoek naar oplossingen. We investeren daarbij in het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

De persoonlijk begeleider bewaakt samen met de bewoner de voortgang van zijn herstelproces. Samen staan ze stil bij de behaalde successen, hoe klein deze ook mogen zijn. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van de bewoner, wat nodig is om weer nieuwe vaardigheden aan te kunnen leren.

Ook op andere vlakken worden bewoners intensief begeleid door de professionals van Care+. We voeren regelmatig gesprekken met externe organisaties die betrokken zijn bij de zorg. Denk hierbij aan de huisarts, de gemeente, maatschappelijk werk en bewindvoerders, maar bijvoorbeeld ook Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGZ of behandelaren. Wanneer nodig is een begeleider van Care+ aanwezig, bij voorkeur de persoonlijk begeleider. Behalve deze één-op-één-gesprekken organiseert Care+ rondetafel-gesprekken met alle betrokken partijen. Op die manier wordt de zorg voor onze bewoners zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, wat een positieve invloed heeft op de voortgang.

Stijl van begeleiden

De begeleiding van onze bewoners stemmen we af op hun persoonlijke situatie. Het uitgangspunt dat we hierbij hanteren is dat iedereen een kans verdient. We gaan uit van wat iemand kan, waarbij we toewerken naar het vergroten van zelfredzaamheid, opbouw van toekomstperspectief en herstel.

Wanneer iemand door omstandigheden is vastgelopen in zijn leven, is het soms noodzakelijk om eerst in te steken in het opbouwen van vertrouwen en contact. Het is dan nodig om iemand tijdelijk te ontzorgen door middel van het overnemen praktische bijzaken zoals bijvoorbeeld het huishouden of de administratie, zodat iemand zich volledig kan richten op wat helpend kan zijn in zijn of haar herstel zoals bijvoorbeeld toewerken naar behandeling.

We zien nogal eens dat bewoners last hebben van stigma’s: negatieve beelden die in de maatschappij over onze bewoners leven. Soms hebben bewoners die negatieve beelden over zichzelf. Omdat dit een negatieve invloed heeft op het herstelproces van onze bewoners, proberen we deze stigma’s weg te nemen.

Dit doen we door de samenwerking op te zoeken met buurtbewoners, lokale ondernemers en ketenpartners. We investeren in deze relaties omdat het bijdraagt aan het creëren van contacten, situaties en plekken die staan voor een inclusieve samenleving. Want het is belangrijk dat mensen met een psychiatrische problematiek leren aansluiten bij reguliere activiteiten in en rondom hun eigen woonomgeving, en dat hun woonomgeving hen leert accepteren.

De aanpak van Care+ in het kort:

De mens staat centraal
Successen worden gevierd
Communicatie is cruciaal